Auto Draft

ในช่วง starting มีการเช่าวิดีโอ คุณสามารถ pay take at ไปยัง favorite location ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบสแตนด์อโลน สถานประกอบการหรือมุมหนึ่งของร้านขายของชำของคุณ ร้านค้า ใช้จ่าย สองสาม ดอลลาร์ และส่งคืน ครัวเรือน เพื่อ…